Ұсыныстар

Азаматтардың ресми сайт арқылы жіберген өтініш, шағымдарын қабылдау және қарау осы салада құзыреті бар қызметкерлерге жолданады.

Өтінішті қарау мерзімі – 3 күн, ал егер өтінішті қарауға көп уақыт керек болса, оның мерзімі ұзартылады, бірақ 1 айдан аспайды.

Жолданған өтініштерге жауап ресми сайттың «Сұрақтар» айдарында жарияланады.

Өзіңіздің сұрағыңызды нақты әрі түсінікті қойыңыз. Сұрағыңыз нақты болса, берілетін жауап та нақты, түсінікті болады.

Азаматтық альянстың құзіретіне кірмейтін сұрақтар қойылған жағдайда оған жауап берілмейді және ол сұрақ басқа ведомстволарға жолданбайды.

Қате түрде жолданған шағымдар қарастырылмайды.

Егер сіз электронды шағымдарды қабылдау және қарау тәртібімен келіссеңіз, бланкіні толтырыңыз.

Өтініштің барлық бөлімдері мұқият толтырылуы тиіс.